Wednesday, September 1, 2010

Bom BLU (Nguyễn Hữu Chế)

Đúng 5 gi 40 phút sáng ngày 9/4/1975, hàng ngàn trái đi bác đ loi trút xung th xã nh bé Xuân Lc vi din tích vài cây s vuông. Trn mưa pháo tàn bo và him ác kéo dài trong mt tiếng đng h, tiếp theo sau là nhng đt tn công bin người có xe tăng ym tr. Nhưng 3 sư đoàn 6, 7 và 341 ca Quân Đoàn 4 do Thiếu Tướng Hoàng Cm ch huy đã tht bi ngay trong nhng đt tn công đu tiên. Các đt tn công ca quân CSBV đã b chn đng ngay bên ngoài vòng đai phòng th ca các chiến binh dũng cm N Thn Min Đông, Mũ Nâu, ĐPQ & NQ tnh Long Khánh. Sau ba ngày liên tc pháo và tn công, quân CSBV vn b cm chân bên ngoài, ch có mt vài toán nh b đi lt được vào bên trong, nhưng b tiêu dit ngay, phn ln b bt làm tù binh. Bn đu s Lê Đc Th, Phm Hùng, Văn Tiến Dũng và Trn Văn Trà phi m cuc hp khn cp ti Lc Ninh vào bui chiu ngày 11/4/75 đ bàn tho mt phương án mi hu tránh b tiêu dit. Trong lúc đó, vào bui sáng ngày 12/4/75, quân trú phòng li được tămg cường L Đoàn 1 Nhy Dù, làm cho kế hoch tn chiếm Xuân Lc càng thêm vô vng.

Cuc chiến vn trong tình trng ging co. CSBV điu thêm vào chiến trường Trung Đoàn 95B, ri Sư Đoàn 325, nhưng vn không đt được nhng gì chúng mong mun. Sau khi phòng tuyến Phan Rang tht th chiu ngày 16/4/75, Quân Đoàn Duyên Hi/CSBV do Tướng Lê Trng Tn ch huy đang trc ch Xuân Lc. B đi ca hn đã xut hin Rng Lá.

Quân CSBV càng tp trung đông đo, càng là miếng mi ngon cho loi bom có sc hy dit ln. Đó là Bom BLU-82.

BO ĐNH

Vào nhng ngày cui cùng ca cuc chiến tranh Quc Cng, QLVNCH được người bn đng minh Hoa Kỳ cung cp cho 6 trái bom loi ln nht, có tên gi là BLU-82 đ QLVNCH có th ngăn chn được làn sóng đ đang hung d tràn vào t phương Bc. Loi bom này x dng ngòi n “Daisy Cutter”. Nhưng có điu hôi hài, người bn ch cung cp 2 ngòi n!

Bom nng 15,000 pounds, đường kính 54 inches, chiu dài 141,6 inches, tr giá khong $27,318 USD. Bom được đt lên vn ti cơ C.130, bay cao đ 6,000 feet. Tùy theo tính cht ca mc tiêu, bom BLU-82 có loi văng ming, có loi gây hơi ép, khi n to ra áp lc 1,000 pounds/square inch. BLU-82 có công hiu chng hm h bng cách phóng ra mt hn hp nhiên liu khí, khi n gây sc ép ln, đng thi đt hết dưỡng khí trong mt khu vc.

Theo tài liu ca George J. Veith & Merle L. Pribbenow II trong quyn “Fighting Is An Art”, tháng 4 năm 1975, Không Lc Hoa Kỳ dùng máy bay C-130 ch nhng trái bom ti Phi trường Tân Sơn Nht, trao li cho Không Quân VNCH. Các chuyên viên ca cơ quan DAO s hun luyn cho phi công QLVNCH cách x dng. Bui chiu ngày Th Ba, 22 tháng 4 năm 1975, mt chiếc C-130 ca Không Quân VNCH ch mt trái CBU ri Phi trường TSN, bay ra Xuân Lc, đo mt vòng ri nhm hướng Đông, th trái bom CBU xung Ch Huy S ca Sư Đoàn 341/CSBV, đt ngay bên ngoài th xã Xuân Lc va b b ng. Bom đã gây thit hi nng n cho quân CSBV. Có hơn 250 tên b đi xâm lăng đn ti. Nhưng mt đon khác, tác gi nói vì không có nhng phi v B-52, KQ/QLVNCH đã bay th xung nhng mc tiêu quan trng ti chiến trường Xuân Lc nhng trái bom nng 15,000 pounds gi là “Daisy Cutter”. Ngày 14/4, trái “Daisy Cutter” đu tiên th xung Ch Huy S ca QĐ4/CSBV, cách Xuân Lc 12 cây s v hướng Đông Bc. Tin tc ghi nhn có đến 75% mc tiêu b hy dit. Tuy nhiên, mt ngun tin khác cho rng trái “Daisy Cutter” đu tiên đã được KQ/QLVNCH th xung hi tháng 11/74. Theo Quân s ca QĐ4/CSBV, KQ/QLVNCH đã th loi bom có tm sát hi ln là CBU (Cluster Bomb Unit) làm cho các đơn v ca chúng b thit hi nng.

Khi Tướng Võ Nguyên Giáp được báo cáo v v ném bom, đã gi ngay mt công đin vào Mt Trn, khuyến cáo bn ch huy chiến trường phi tn công TSN và các phi trường khác đ máy bay ca KQ/QLVNCH không th ct cánh được. Nhưng s vic ai đã ra lnh cho x dng bom, bao nhiêu trái, mc tiêu đánh bom, và s thit hi do bom gây ra thì vn trong vòng bí mt.

Theo tài liu “Tuyến Thép Xuân Lc” do Đi Tá Ha Yến Lến, TMT/HQ/SĐ18BB, biên son, Chun Tướng Trn Đình Th, Trưởng Phòng 3/BTTM/QLVNCH, xác nhn hai trái bom th xung Xuân Lc là loi bom BLU-82 ch không phi CBU-55, do Không Quân QLVNCH bay th xung vùng tp trung quân CSBV. Mc tiêu do Tư Lnh Chiến Trường (Lê Minh Đo) cung cp, Tư Lnh Quân Đoàn (Nguyn Văn Toàn) xin BTTM, và khi Đi Tướng TTMT Cao Văn Viên chp thun thì chuyn qua cho Tư Lnh Không Quân (Trung Tướng Trn Văn Minh). Và ch có Tư Lnh Không Quân biết đ mà thi hành.

Theo quyn “Nhng Ngày Cui ca VNCH” ca Đi Tướng Cao Văn Viên, cui tháng 2/1975, BTTM xin Hoa Kỳ cung cp nhng loi bom chiến lược không quân có th x dng được. Hoa Kỳ ha gi 27 qu bom và chuyên viên hun luyn. Gia tháng 4, ba trái được ch đến, cui tháng 4, thêm ba trái na. Mt chuyên viên Hoa Kỳ đi theo đ hướng dn. Nhưng người phi công Hoa Kỳ có trách nhim lái máy bay th bom thì không đến. Trong tình trng khn trương ca chiến trường, BTTM và BTL/KQ quyết đnh tuyn chn mt phi công kinh nghim cho nhim v th bom.

“Vào mt gi sáng phi cơ th trái “Daisy Cutter” đu tiên cách Xuân Lc 6 cây s v hướng tây bc. Thành ph Xuân Lc rúng đng như gp đng đt; tt c đèn đin b tt, và truyn tin ca đch ngưng hot đng – b ch huy sư đoàn 341 CSBV b tiêu hy”.

Theo quyn “Nhng S Tht Chiến Tranh Vit Nam 1954-1975” ca Trung Tướng Nguyn Văn Toàn, Đi Tá Lê Bá Khiếu, và Tiến Sĩ Nguyn Văn, trang 255 có ghi: “Đêm 15/4/75, sau khi cng quân tràn ngp vùng ngã ba Du Giây, Tướng Toàn, TL/QĐ III đã quyết đnh đ ngh B TTM cho x dng hai qu bom “Daisy Cutter”. Bom Daisy Cutter thc s dùng đ phá rng, sa son bãi đáp trc thăng cho mt s quân c Trung Đoàn, cho nên t trước đến nay, QLVNCH chưa bao gi x dng đến. Kết qu hai trái bom “Daisy Cutter” đã loi khi vòng chiến 2 Sư Đoàn Cng Quân (hơn 10,000 quân). Sau khi b hai trái bom “Daisy Cutter” sát hi, Bc Vit la hong phn đi, cho rng B-52 ca Hoa Kỳ đã tr li…”

Theo Đi Tá Hoàng Đình Th, Trưởng Phòng 3/QĐ III cho biết “khu vc đánh bom là dc theo QL20, phía Nam Kim Tân”. Theo Hàni thì khu vc b đánh bom nm gia Biên Hòa và Xuân Lc. Mc tiêu được la chn đ đánh bom là ch huy s ca sư đoàn 341/CSBV.

Theo quyn Hi Ký “Chiến Đu Đến Cùng” ca Chun Tướng Trn Quang Khôi, TL/Lc Lượng Xung Kích QĐIII, nói ông đã cho lnh đánh hai trái bom CBU-55. Đi Úy Chi Đoàn Trưởng thuc CĐ315 K Binh cho rng đã chng kiến 2 trái bom rt xung khu vc ngã ba Du Giây. Nhưng theo kinh nghim ca người viết, là Tiu Đoàn Trưởng ca đơn v phòng th Núi Th, ch cách ngã ba li 7 cây s, thì nếu bom đánh khu vc Ngã Ba, căn c Núi Th phi b chn đng. Và nht là Đi Đi 43 Trinh Sát ca Trung Úy Khoát, hot đng khu vc hướng Tây Nam Núi Ma, cách Ngã Ba li 3 cây s mà không h hay biết gì c! Vy có th mc tiêu không phi là ngã ba Du Giây.

Ông Nguyn Cao Kỳ trong quyn “Buddha’s Child” (My Fight To Save Vietnam) viết chung vi Marvin J. Wolf, xut bn May 2002, cũng tuyên b chính ông cho lnh đánh hai trái bom. Nhưng trong thi đim đó, ông Kỳ ch là Tướng “không quân”, “ngi chơi xơi nước”, không đm trách mt nhim v gì v Hành Chánh hay Quân Đi. Đã không chc, không quyn thì ông Kỳ ra lnh được ai? Và ai dám thi hành lnh ca ông, dù ông là cu Phó Tng Thng, cu Th Tướng, cu Tư Lnh Không Quân. trang 331, ông Kỳ viết: “…One day Operations called to say that an enemy division (tht ra là 3 sư đoàn 6, 7 và 341) had encircled one of our bases. Our people asked for air support, but there were so many troops that only a cluster bomb would be of any use.

I had none on hand, so I asked the air force commander. He said that he had no authority to autorize their use. I asked the chief of the joint general staff; his answer was the same. I called several generals, and each said they had no authority. I knew that if I were to ask Thieu, he would have to consider his answer for a while, so I called the prime minister, Tran Thien Khiem.

“It’s up to you,” he replied after I had explained the situation. “Tell them that I’m okay with it.”

I called the chief of operations back and said, “Okay, use it.” He accepted my authority (ông Giám Đc Trung Tâm Hành Quân này chc phi ra Tòa Án Quân S!), and the resulting air strike was the last time we inflicted major casualies on the enemy”.

Theo Đi Tá Lê Xuân Hiếu, Chiến Đoàn Trưởng 43 nm bên trong th xã Xuân Lc, hai trái bom được th vào ban đêm. Ngay sau khi hai trái bom đã được th, Đi Tá Trang, bn cùng khóa Võ B, Ch Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đoàn III, gi cho ông hi có cm nhn gì không? Đi Tá Hiếu cho biết, bom n đã gây chn đng mnh, các ngn đèn đin pht tt.

V s thit hi do hai trái bom gây ra thì có nhiu ngun tin khác nhau. T con s vài trăm đến vài ngàn, thm chí có tác gi đưa ra con s 10,000, và nói đã loi khi vòng chiến 2 Sư Đoàn CSBV! Nhưng nhiu người, k c Hàni, vn đng ý mc tiêu là ch huy s ca Sư 341/CSBV, nơi tp trung nhiu xe tăng, b đi và hu cn ca chúng.

Trong mt trn đánh ti mt trn Trng Bom vào gi th 25 ca cuc chiến, mt sĩ quan cp Tiu Đoàn Trưởng ca Sư đoàn 18BB b bt, được dn ti gp tên E Trưởng (tc Trung Đoàn Trưởng), tên này nói: “May mn cho anh là gp chúng tôi, nếu anh gp đơn v kia (ý hn mun nói đơn v b thit hi nng, hn là Sư 341) thì anh đã b bn chết ti ch!

Sau khi th hai trái bom gây chn đng trong hàng ngũ CSBV, LL/XK/QĐIII ca Tướng Khôi và Trung Đoàn 8 ca Đi Tá Hùng vn tiếp tc đánh nhau vi Cng quân ti khu vc phía Tây ngã ba Du Giây cho đến khi Sư Đoàn 18BB có lnh rút.

Ti căn c ha lc Núi Th, hai ch đn đin cao su người Pháp, mt ca đn đin Túc Trưng, và mt là ch đn đin S.I.P., b quân CSBV bt giam đưa vào rng my ngày, nhưng khi được xác nhn là Pháp kiu thì được th. H đã đến trình din v Thiếu Tá Tiu Đoàn Trưởng 2/43, và đã cung cp nhiu tin tc quan trng.. Đc bit h cho biết đã chng kiến cnh xe bò, xe trâu tn thương sut c mt ngày và mt đêm. Mi xe đu chng cht lên nhau t 3 đến 5 thương binh hay xác chết ca Cng quân. Phi chăng đó là nhng tn tht ca CSBV do hai trái bom BLU-82 gây ra.

Nếu Không Quân QLVNCH có đ 6 ngòi n đ đánh ph đu quân CSBV xâm lăng thì có l tình thế đã đi khác.

Sau khi chiếm được Phan Rang chiu ngày 16/4/75, Quân Đoàn Duyên Hi ca Tướng Lê Trng Tn lin trc ch Xuân Lc. B đi ca hn đã xut hin Rng Lá. Các đoàn convoy ch đy b đi và tiếp liu thì c phon phon chy trên đường QL1. Chúng đã công khai ra mt, không cn lén lút du diếm.

Nhưng người bn M ch cn 2 trái đ làm chm bước tiến quân ca b đi CSBV, hu Đi S Quán ca h có đ thi gian sp xếp cho vic di tn nhân viên và kiu dân M ra Hm Đi 7 đang đu ngoài khơi thành ph Vũng Tàu. Mt trang s mi đã lt qua nh nhàng đi vi người bn mt thi là đng minh ca VNCH. Ngày 26/4/1975, còn 4 ngày na Sàigòn mi tht th, nhưng ti New Orleans, Louisiana, trong mt bài din văn, Tng Thng Gerald R. Ford tuyên b: “…the war was ‘finished as far as America is concerned.’”

Michigan, Ngày Quc Hn 30/4 ln th 33.

BO ĐNH

(Xuân Lc, Trn Chiến Cui Cùng mà tôi biết)